Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.
Op de pagina diverse documenten kunt u de vergaderstukken downloaden.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroepbesturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

 Datum en plaats vergadering:

NAJAARSVERGADERING

Op maandag 11 november a.s.
Aanvang: 20.00uur
Plaats Café – Zaal ‘De Schuur’, Hoofdstraat 2, 6049 EB, Herten

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 8 april
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen
 5. Begroting 2020
 6. Evenementen 2020
 7. Bestuursverkiezing: Voorzitter; Penningmeester.
 8. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d.25 mei 2019
 9. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op 23 november 2019.
 10. Behandeling voorstellen voor de Algemene Vergadering van de VDH op 30 mei  2020.

Deze moeten 2 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur

 1. Onderscheidingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Notulen en verslagen kunt u vinden op diverse documenten

Kandidaten voor de bij punt 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering binnen te zijn bij de secretaris, e.e.a. conform de statuten en huishoudelijk reglement van de VDH.

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2019

VDH afdeling Limburg,

e-mail secretaris@vdhlimburg.nl

Cafe zaal De Schuur

Vergaderzaal