Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.
Op de pagina diverse documenten kunt u de vergaderstukken downloaden. 

Vergaderstukken voor 8 november 2021 kunt u opvragen bij het secretariaat van het provinciaal bestuur.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroepbesturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

 Datum en plaats vergadering:

NAJAARSVERGADERING

Op maandag 08 november 2021.
Aanvang: 20.00uur
Plaats Café – Zaal ‘De Schuur’, Hoofdstraat 2, 6049 EB, Herten

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen najaarsvergadering d.d. 11-11-2019
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslagen
  1. Secretaris
  2. Penningmeester
  3. Kascontrolecommissie
  4. Commissaris kynologie
  5. Commissaris africhting
 6. Bestuursverkiezing: Graag melden!
 7. Verkiezing afgevaardigde voor Algemene Vergadering
 8. Benoeming kascontrole commissie
 9. Begroting 2022
 10. Evenementen 2022
 11. Verslag van de Algemene Vergadering van 5 december 2020
 12. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 27 november 2021
 13. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 28 mei 2022
  • Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de Voorjaarsvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Notulen en verslagen kunt u opvragen bij het secretariaat

Kandidaten voor de bij punt 6 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering binnen te zijn bij de secretaris, e.e.a. conform de statuten en huishoudelijk reglement van de VDH.

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2021

VDH afdeling Limburg,

e-mail secretaris@vdhlimburg.nl

Cafe zaal De Schuur

Vergaderzaal