Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden. Tevens kunt u hier de diverse vergaderstukken downloaden.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.

 Datum en plaats vergadering:

Voorjaarsvergadering VDH afdeling Limburg:

-  26 maart 2018 (maandag)

Het provinciaal bestuur van de afdeling Limburg
nodigt u uit tot het bijwonen van de

VOORJAARSVERGADERING

Op maandag 26 maart a.s.
Aanvang: 20.00uur
Plaats Café – Zaal ‘De Schuur’, Hoofdstraat 2, 6049 EB, Herten

Agenda:
1. Opening
2. Notulen najaarsvergadering d.d. 13 november 2017
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslagen

a. Secretariaat b. Penningmeester c. Kascontrolecommissie d. Commissaris Kynologie e. Commissaris africhting

6. Bestuursverkiezing 

             Aftredend en herziekbaar: Wiell Didden.

             Aftredend en niet herkiesbaar: Mark Scheffer

             Verkeizing afgevaardigden voor de AV


7. Benoeming kascontrole commissie
8. Verslag van de AV van 25 november 2017
9. Voorstellen voor de AV van 26 mei 2018.
10. Voorstellen van de afdeling voor de AV van 24 november 2018

Deze moeten 2 weken voor de voorjaarsvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting


Notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretaris van de afdeling Limburg.
Kandidaten voor de bij punt 6 en 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering binnen te zijn bij de secretaris, e.e.a. conform de statuten en huishoudelijk reglement van de VDH

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart van 2017.

VDH afdeling Limburg, secr. Wiell Didden

Adres, Casimirstraat 17 6433GV Hoensbroek

Telefoon 0650568220 e-mail secretaris@vdhlimburg.nl

 

Cafe zaal De Schuur

Vergaderzaal