Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.
Op de pagina diverse documenten kunt u de vergaderstukken downloaden.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroepbesturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

 Datum en plaats vergadering:

VOORJAARSVERGADERING 2019

Op  maandag 8 april a.s.
Aanvang: 20.00uur
Plaats Café – Zaal ‘De Schuur’, Hoofdstraat 2, 6049 EB, Herten

Agenda:
1. Opening
2. Notulen najaarsvergadering d.d.19 nov 2018
3. Ingekomen/uitgaande stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslagen
a. Secretaris
b. Penningmeester
c. Kascontrolecommissie
d. Commissaris kynologie
6. Bestuursverkiezing;
Aftredend en niet herkiesbaar: Edmond Kleikers penningmeester
Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Snijders voorzitter
Aftredend en niet herkiesbaar: Linda Borhans alg. bestuurslid
Verkiezing afgevaardigde voor de Algemene Vergadering
7. Benoeming kascontrole commissie.
8. Verslag van de Algemene Vergadering van 24 november 2018.
9. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 25 mei 2019;
10. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 23 november 2019.
Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de Voorjaarsvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting
Notulen en verslagen kunt u na de ledenvergadering downloaden
www.vdhlimburg.nl bij diverse documenten.
Kandidaten voor de bij punt 6 en 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering binnen te zijn bij de secretaris conform de statuten en huishoudelijk reglement van de VDH.

Notulen en verslagen liggen ter inzage bij de secretaris van de afdeling Limburg.

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH lidmaatschapskaart van 2019.

VDH afdeling Limburg, secr. Wiell Didden

Adres, Casimirstraat 17 6433GV Hoensbroek

Telefoon 0650568220 e-mail secretaris@vdhlimburg.nl

Cafe zaal De Schuur

Vergaderzaal