Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.

Vergaderstukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij het secretariaat van het provinciaal bestuur.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroep besturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

 Datum en plaats vergadering:

NAJAARSVERGADERING

Op: 13 november 2023

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Kgr. Noord-Limburg, Heijakker te Maasbree

 Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen najaarsvergadering d.d. 17 april 2023.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Begroting 2024.
 6. Evenementen 2024.
 7. Bestuursverkiezing (Bestuurslid / Secretaris).
 8. Verslag Algemene Vergadering VDH d.d. 27 mei 2023.
 9. Behandeling voorstellen in de Algemene Vergadering van de VDH op
  25 november 2023.
 10. Behandeling voorstellen vanuit de afdeling voor de Algemene Vergadering van de VDH op 25 mei  2024.Deze moeten 3 weken voor de Provinciale ledenvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur.
 11. Onderscheidingen.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Notulen en verslagen kunt u opvragen bij het secretariaat van het PB Limburg

Kandidaten voor de bij  punt 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur vóór de vergadering binnen te zijn bij de secretaris.

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2023

Vergaderstukken ter info opvragen bij

VDH afdeling Limburg, secretaris a.i. M Heijnen

Rijksweg 19, 5995 NS Kessel

e-mail secretaris@vdhlimburg.nl