Vergadering

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.

Vergaderstukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij het secretariaat van het provinciaal bestuur.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroepbesturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

 Datum en plaats vergadering:

NAJAARSVERGADERING

Op: 17 april 2023
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Kgp Midden-Limburg, Maasbroek 203, Roermond

 Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen najaarsvergadering d.d. 14 november 2022.
 3. Ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Mededelingen.
 5. Jaarverslagen 2022
  1. Secretaris
  2. Penningmeester
  3. Kascontrolecommissie
  4. Portefeuillehouder Fokkerij en Gezondheid
  5. Portefeuillehouder Sport Africhting
 6. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar; Patrick Krewinkel, Secretaris
 7. Verkiezing afgevaardigde voor de Algemene Vergadering:
  • Aftredend en herkiesbaar Petra Dijkstra (niet herkiesbaar) Ine Rijks
 8. Benoeming kascontrole commissie
 9. Verslag van de Algemene Vergadering van 26 november 2022
 10. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 27 mei 2023
 11. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 25 november 2023.
  1. Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de voorjaarsvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur
 12. Onderscheidingen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Notulen en verslagen kunt u opvragen bij het secretariaat van het PB Limburg

Kandidaten voor de bij  punt 6 en 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur vóór de vergadering binnen te zijn bij de secretaris.

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2023

Vergaderstukken ter info opvragen bij

VDH afdeling Limburg, secretaris a.i. M Heijnen

Rijksweg 19, 5995 NS Kessel

e-mail secretaris@vdhlimburg.nl