AL Vergadering PB Limburg

Op deze pagina kunt u zien wanneer onze volgende vergadering wordt gehouden.

Vergaderstukken voor deze vergadering zullen z.s.m. op deze site worden gepubliceerd.

U bent van harte welkom. En dat niet alleen…. U bent onmisbaar bij onze vergadering. uw bijdrage is gewenst.
Van de kringgroep besturen wordt verwacht dat minimaal 2 afgevaardigden aanwezig zijn.

VOORJAARSVERGADERING

Het provinciaal bestuur van de afdeling Limburg

 nodigt u uit tot het bijwonen van de

VOORJAARSVERGADERING 2024

op maandag 15 april 2024; aanvang: 20.00 uur

Plaats: CafĂ© Zaal ” De Schuur “, Hoofdstraat 2, 6049 EB Herten

 Agenda:

 1. opening
 2. Notulen najaarsvergadering d.d. 13 november 2023
 3. Ingekomen/uitgaande stukken
 4. Mededelingen:
 5. Jaarverslagen 2023
  1. Secretaris
  2. Penningmeester
  3. Kascontrolecommissie
  4. Commissaris kynologie
  5. Commissaris africhting
 6. Bestuursverkiezing;  Aftredend en herkiesbaar:
              Aftreden voorzitter (Sjef Widdershoven) is herkiesbaar.
 1. Verkiezing afgevaardigde voor de Algemene Vergadering;

tredend en herkiesbaar: Vaststelling vergadering.                           

 1. Benoeming kascontrole commissie.
 2. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 november 2023.
 3. Voorstellen voor de Algemene Vergadering van 25 mei 2024.
 4. Voorstellen van de afdeling voor de Algemene Vergadering 30 november 2024.

Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de Voorjaarsvergadering ingediend zijn bij de secretaris van het afdelingsbestuur.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Notulen en verslagen kunt u verkrijgen / downloaden via website: www.vdhlimburg.nl

Kandidaten voor de bij punt 6 en 7 genoemde functie dienen uiterlijk 48 uur voor de vergadering binnen te zijn bij de secretaris. (Zie artikel G van het Huishoudelijk Reglement van de VDH)

Afdeling        VDH PB Limburg

Secretariaat   secretaris@vdhlimburg.nl

Notulen en verslagen kunt na 5 februari 2024 downloaden via de website van PB-Limburg.

Toegang tot deze vergadering hebben VDH leden op vertoon van een geldige VDH-lidmaatschapskaart van 2024.

 

Verslag Alegemene Ledenveradering:

Notulen voorjaarsvergadering PB LIMBURG PDF

Verslag comm-Kynologie:

JAARVERSLAG Kynologie 2023 Limburg PDF